Bookmark and Share Add to Favorites  เมนูหลัก
ผู้สนับสนุน


ที่พักหัวหินราคาพิเศษ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

รายชื่อ สส แบบบัญชีรายชื่อ เทียบระหว่าง เพื่อไทย กับ ประชาธิปัตย์

1 พรรคเพื่อไทย 10 พรรคประชาธิปัตย์
1.นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
2.นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 2. นายชวน หลีกภัย
3.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม   อยู่บำรุง 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
4.นายเสนาะ    เทียนทอง 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 
5.พลตำรวจเอกประชา   พรหมนอก 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
6.นายมิ่งขวัญ   แสงสุวรรณ 6.นายกรณ์ จาติกวนิช 
7.นายปลอดประสพ    สุรัสวดี 7. คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช 
8.นายจตุพร     พรหมพันธ์ 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
9.นายณัฐวุฒิ    ไสยเกื้อ 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 
10.นายสุชาติ   ธาดาธำรงเวช 10.นายชำนิ ศักดิเศรษ 
11.พลตำรวจโทชัจจ์   กุลดิลก 11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 
12.นายจารุพงศ์    เรืองสุวรรณ 12.นายอิสระ สมชัย 
13.นายบัญฑูรย์    สุภัควณิช 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 
14.พันเอกอภิวันท์    วิริยะชัย 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 
15.นายสันติ     พร้อมพัฒน์ 15. นายอาคม เอ่งฉ้วน 
16.พลตำรวจเอกวิรุฬห์    ฟื้นแสน 16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 
17.พลตำรวจโทวิโรจน์   เปาอินทร์ 17.นายสุทัศ เงินหมื่น 
18.นายวิรุฬ    เตชะไพบูลย์ 18.นายวิฑูรย์ นามบุตร 
19.นายเหวง   โตจิราการ 19.องอาจ คล้ามไพบูรณ์ 
20.นายสุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล 20.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  
21.นายนิวัฒน์ธำรง   บุญทรงไพศาล 21. นายถวิล ไพรสณฑ์ 
22.นายวัฒนา    เมืองสุข 22. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 
23.พลเอกยุทธศักดิ์    ศศิประภา 23. พ.อ.วินัย สมพงษ์ 
24.นายนิติภูมิ     นวรัตน์ 24. นายสุวโรช พะลัง 
25.นางสาวภูวนิดา    คุณผลิน 25. ดร. ผุสดี ตามไท 
26.นายสุนัย จุลพงศธร 26. นายปัญญวัฒน์ บุญมี 
27.นางรพิพรรณ  พงษ์เรืองรอง 27. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 
28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร 28. นพ. บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 
29.นายอัสนี เชิดชัย 29. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 
30.นางสาวสุณีย์ เหลือวิจิตร 30. นายนิพนธ์ บุญญามณี 
31.พันตรีอณันย์ วัชโรทัย 31. นาง อานิก อัมระนันทน์ 
32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 32. นายโกวิทย์ ธารณา 
33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 33. นายอัศวิน วิภูศิริ 
34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 34. นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 
35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 35. นายเกียรติ สิทธิอมร 
36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 36. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 
37.นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ 37. นายกนก วงษ์ตระหง่าน 
38.นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 38. พล.อ. พิชาญเมธ ม่วงมณี 
39.นายสมมพล เกยุราพันธ์ 39. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 
40.นายพงศกร อรรณนพพร 40. นายประกอบ จิรกิติ 
41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 41. นายพีระยศ ราฮิมมูลา 
42.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 42. นายกษิต ภิรมย์
43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 43. นายวีระชัย วีระเมธีกุล
44.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 44. นางรัชฎาพร แก้วสนิท 
45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล 45. นายวัชระ เพชรทอง 
46.นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไท 46. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 
47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 47. นายอิศรา สุนทรวัฒน์ 
48.นายพายัพ ชินวัตร 48. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 
49.นางรังสิมา เจริญศิริ 49. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต 
50.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติรินทร์ 50. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ 
51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 51. ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา 
52.นายธนิก  มาศรีพิทักษ์ 52. น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 
53.นายพิชิต ชื่นบาน 53. นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 
54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 54. ดร.ธิติ มหาบุญวราชัย 
55.นายนิยม วรปัญญา 55. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 
56.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก 56. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 
57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 57. นายยุพ นานา 
58.นายเวียง วรเชษฐ์ 58. นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ 
59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 59. นายสัญชัย อินทรสูต
60.นายวิเชียร ขาวขำ 60. นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ 
61.นายประวัฒน์ อุตตะโมต 61. นาย บุณย์ธีร์ พานิชประไพ 
62.นายดนุพร ปุณณกันต์ 62. ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 
63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 63. ว่าที่ ร.ต . โมฮามัดยาสรี ยูซง 
64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ 64. นายอภิชัย เตชะอุบล 
65.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 65. ดร . วีระชัย ถาวรทนต์ 
66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ 66. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 
67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 67. นายประกอบ สังข์โต 
68.นายธนวัชชัย สุทธิบงกช 68. นายเกรียงยศ สุดลาภา 
69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 69. นายสุริยะ ศึกษากิจ 
70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ 70. พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน 
71.นางมาลินี อินแตร 71.นายชีวเวช เวชชาชีวะ 
72.นายชินวัฒมน์ หาบุญพาด 72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 
73.นายเอกธนัช อินทร์รอด 73.ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 
74.นายถิรชัย วุฒิธรรม  74.นายพรพล เอกอรรถพร 
75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 75.นายฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ 
76.นารยอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด 76.นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล 
77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 77.นายคำรณ ณ ลำพู 
78.นายกมล บันไดเพชร 78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 
79.นางฉวีวรรณ คลังแสง 79.นายจีรพงศ์ พวงทอง 
80.นายโสภณ เพชรสว่าง 80.นายราเมศ รัตนะเชวง
81.นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ 81.นางรักษ์ฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว 
82.นายสถีรพร นาคสุข  82.นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 
83.นาย ประแสง มงคลศิริ 83.พันเอกเฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา 
84.นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ 84.นายภูเบศ จันทนิมิ 
85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 85.นายแสนคม อนามพงษ์ 
86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล 86.นายสุธรรม นทีทอง 
87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 87.นายสรวิศ ขุนจันทร์ 
88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 88.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาฯ 
89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร 89.นายพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา 
90.พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง 90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์ 
91.พลตำรวจตรีไพฑูรย์ เชิดมณี 91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 
92.นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 
93.นายประสพ บุษราคัม 93.พล.ร.ท.เชรษฐ์ โกมลฐิติ 
94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ 94.นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา
95.นายปิยะ อังกินันท์  95.นายสกล เขมะพรรค 
96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์  96.นายสำเร็จ ภูนิคม 
97.นายประเกียรติ นาสิมมา 97.นางสาวจันทรพร ขันโมลี 
98 .นายยุทธพงษ์ แสงศรี 98.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 
99 .นายวิบูลย์ แช่มชื่น 99.นางเตือนใจ นุอุปละ 
100. ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ 100.นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์ 
101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์ 101.นายภราดร กลางบุรัมย์
102 .นายสมบัติ เมทะนี 102.นายสุทัศน์ พรหมรัตน์ 
103 .นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 103.นายประสงค์ สภาสัย 
104 .นายถนอม สมผล 104.นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ 
105 .นายธนกฤต ชะเอมน้อย 105.นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย
106 .นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 106.นายปราโมทย์คริษฐ์ ธรรมคุณากร 
107 .นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 107.นายมงคลลัตถ์ พุกะนัดด์ 
108 .นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 108.นายธวัช มนูธรรมธร 
109 .นายสุเทพ ลายทอง 109.นายกษิเดช กุลจิตติพร 
110 .พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร 110.นายขภัช นิมมานเหมินท์ 
111 .นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 111.นพ.วัชระ สนธิชัย 
112 .นายสอน ประชามอญ 112.นายรัฐไกร เอกเพชร 
113 .นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 113.นายเอกมล อนันตกูล 
114 .นายเรวัด สิรินุกุล 114.นายวิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ 
115 .นายพิทยา พุกกะมาน  115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ
116 .นางพรรณี แสงสันต์ 116.นายชุบ ชัยฤทธิชัย 
117 .นายกล่ำคาน ปาทาน 117.นายมาร์ค เจริญใจ
118 .นายไชรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 118.นายครูนิตย์ ปิงเมือง 
119 .นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 119.พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน 
120 .นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ 120.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร 
121 .นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 121.น.ส.ปานระพี แก้วภราดัย
122 .นายชาญยุทธ เองตระกูล 122.นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย 
123 .พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี 123.นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา
124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์  124.นางนิภา พริ้งศุลกะ 
125.นางนลินี ทวีสิน 125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ เบื้องต้นมีใครบ้าง (1150) ตรวจสอบรายชื่อสถานที่ไปเลือกตั้ง ออนไลน์‏ (1503) จับตาการเลือกตั้ง 54 (1394)
สถานที่และจำนวน การเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ละจังหวัด (1770) เขต / จังหวัด การแข่งขันที่น่าสนใจ โคราช นครราชสีมา (1744) เขต / จังหวัด การเลือกตั้ง การแข่งขันน่าสนใจ บุรีรัมย์ (2938)
เขต / จังหวัด การเลือกตั้ง การแข่งขันน่าสนใจ สุพรรณบุรี (3090) รายละเอียดเขตเลือกตั้ง 54 ทั้งประเทศ ใน ศึกเลือกตั้ง 54 (5346)