Bookmark and Share Add to Favorites  เมนูหลัก
ผู้สนับสนุน


ที่พักหัวหินราคาพิเศษ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

รายชื่อ สส แบบแบ่งเขต เทียบระหว่าง เพื่อไทย กับ ประชาธิปัตย์

รายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต ระหว่างพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ เปรียบเทียบกัน ทุกเขตเลือกตั้ง

 

จังหวัด เขต 1 เพื่อไทย 10 ปชป
กระบี่ 1 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ นายสาคร เกี่ยวข้อง
กระบี่ 2 นายอมต ภูมิภมร นายสุชิน เอ่งฉ้วน
กระบี่ 3 นายทศภณ หนักแน่น นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
กรุงเทพฯ 1 พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
กรุงเทพฯ 2 ม.ล.ณัฎฐพล เทวกุล น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
กรุงเทพฯ 3 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ นายอนุชา บุรพชัยศรี
กรุงเทพฯ 4 นายวรพงษ์ ตันติเวชนานนท์ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล
กรุงเทพฯ 5 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี
กรุงเทพฯ 6 นายกวี ณ ลำปาง นายธนา ชีรวินิจ
กรุงเทพฯ 7 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
กรุงเทพฯ 8 นายสิงห์ทอง บัวชุม นายสรรเสริญ สมะลาภา
กรุงเทพฯ 9 นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
กรุงเทพฯ 10 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ นายชื่นชอบ คงอุดม
กรุงเทพฯ 11 นายสุรชาติ เทียนทอง นายสกลธี ภัททิยกุล
กรุงเทพฯ 12 นายการุณ โหสกุล นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
กรุงเทพฯ 13 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี
กรุงเทพฯ 14 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง นายวิทเยน มุตตามระ
กรุงเทพฯ 15 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ นายณัฐ บรรทัดฐาน
กรุงเทพฯ 16 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์
กรุงเทพฯ 17 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
กรุงเทพฯ 18 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ นายสมัย เจริญช่าง
กรุงเทพฯ 19 นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ นายวสันต์   มีวงษ์
กรุงเทพฯ 20 นายธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ นางสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์
กรุงเทพฯ 21 นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
กรุงเทพฯ 22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ นายสามารถ มะลูลีม
กรุงเทพฯ 23 นายวัฒนา เตียงกูล นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
กรุงเทพฯ 24 นายเอนก หุตังคบดี นายสุรันต์ จันทรพิทักษ์
กรุงเทพฯ 25 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ นางนันทพร วีรกุลสุนทร
กรุงเทพฯ 26 น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
กรุงเทพฯ 27 นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ นายสากล ม่วงศิริ
กรุงเทพฯ 28 นายวัน อยู่บำรุง พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ
กรุงเทพฯ 29 นายแสวง ฤกษ์จรัล นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์
กรุงเทพฯ 30 รทหญิงสุณิสา เลิศภควัต นางอนอนงค์  คล้ายนก
กรุงเทพฯ 31 นายมานะ คงวุฒิปัญญา นายวิลาศ จันทรพิทักษ์
กรุงเทพฯ 32 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ นายชนินทร์ รุ่งแสง
กรุงเทพฯ 33 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก
กาญจนบุรี 1 พล.อสมชาย วิษณุวงศ์ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ
กาญจนบุรี 2 พล.ต.ศรชัย มนตริวัต นายฉัตรพันธุ์ เดชกิจสุวรรณ
กาญจนบุรี 3 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายปารเมศ โพธารากุล
กาญจนบุรี 4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร นายประชา โพธิพิพิธ
กาญจนบุรี 5 นายวิทิต มาไพศาลศิลป์ นางศรีสมร ฤกษ์รัศมีเศรษฐ์
กาฬสินธุ์ 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ  
กาฬสินธุ์ 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์  
กาฬสินธุ์ 3 นายคมเดช (เงิน) ไชยศิวามงคล  
กาฬสินธุ์ 4 นายพีระเพชร ศิริกุล  
กาฬสินธุ์ 5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ  
กาฬสินธุ์ 6 นายประเสริฐ บุญเรือง  
กำแพงเพชร 1 นายไผ่ ลิกค์ นายสุขวิชชาญ มุสิกุล
กำแพงเพชร 2 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล
กำแพงเพชร 3 นายอนันต์ ผลอำนวย นายสำราญ ศรีแปงวงศ์
กำแพงเพชร 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นายธานันท์ หล่าวเจริญ
ขอนแก่น 1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร นายสุนทร ลีชีทวน
ขอนแก่น 2 นายภูมิ สาระผล พ.ต.ท.ประวัติ วิเชฏฐพงษ์
ขอนแก่น 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ นายนิคม ศรีเงิน
ขอนแก่น 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ นายสงคราม เมืองมนตรี
ขอนแก่น 5 นายสุชาย ศรีสุรพล นายวุฒิพงษ์ ศุภรมย์
ขอนแก่น 6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายชยนนท คำเบ้า
ขอนแก่น 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข นพ.กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์
ขอนแก่น 8 นางดวงแข อรรณนพพร นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย
ขอนแก่น 9 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช นายวรพัชร พิงคารักษ์
ขอนแก่น 10 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย นายอุดมการณ์ วรกิจ
จันทบุรี 1 นายชูชาติ ชวนชม นายธวัชชัย อนามพงษ์
จันทบุรี 2 นายวณัฐพงษ์ ชนะสิทธิ์ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
จันทบุรี 3 นายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
ฉะเชิงเทรา 1 นางฐิติมา ฉายแสง นายบุญเลิศ ไพรินทร์
ฉะเชิงเทรา 2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ นายชาลี เจริญสุข
ฉะเชิงเทรา 3 นายรส มะลิผล นายชาลี เจริญสุข
ฉะเชิงเทรา 4 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ
ชลบุรี 1 นายสง่า ธนสงวนวงศ์ พล.ต.ต.วีระ อนันตกูล
ชลบุรี 2 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ นายบรรจบ รุ่งโรจน์
ชลบุรี 3 นายประเสริฐ ศิวทัศน์ นายประมวล เอมเปีย
ชลบุรี 4 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
ชลบุรี 5 นายชัยศิริมงคล พิริยะกาพสกุล นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
ชลบุรี 6 นายนิชนันท์ วังคะฮาต นายจักกฤช ไกรมาตย์
ชลบุรี 7 นายอดิศร ผลลูกอินทร์ นางพจนารถ แก้วผลึก
ชลบุรี 8 พล.ร.อ.สุรพล จันทน์แดง นายไมตรี สอยเหลือง
ชัยนาท 1 จ.ส.อ.อนันต์ สุขสันต์ นายสนั่น ทองปาน
ชัยนาท 2 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง นายสนธยา  ภูษิต
ชัยภูมิ 1 นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ นายทศ ตาลชัย
ชัยภูมิ 2 นายมานะ โลหะวณิชย์ นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงษ์
ชัยภูมิ 3 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ นายอิสระพงศ์ สงวนวงค์ชัย
ชัยภูมิ 4 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
ชัยภูมิ 5 นายเจริญ จรรย์โกมล นายสากล มาชัยภูมิ
ชัยภูมิ 6 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล นายเกริกยศ แผ่นทอง
ชัยภูมิ 7 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายเสถียร เที่ยงตรง
ชุมพร 1 นายชโยดม สระภูริพงศ์ นายชุมพล จุลใส
ชุมพร 2 ดร.รุจินาถ ศรีสุวรรณ นายสราวุธ อ่อนละมัย
ชุมพร 3 นายเฉลิมชัย นิยมไท นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
เชียงราย 1 นายสามารถ แก้วมีชัย นายสมพงค์ อันพาพรม
เชียงราย 2 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ นายชัยธวัช สิทธิสม
เชียงราย 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ นายธีรพงษ์ เผ่ากา
เชียงราย 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์  
เชียงราย 5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน นางสาวมิรันตี บุญแก้ว
เชียงราย 6 นายอิทธิเดช แก้วหลวง นายธวัชชัย อภิวงศ์
เชียงราย 7 นางสาวละออง ติยะไพรัช สจ. ชมชาติ กัมปะหะ
เชียงใหม่ 1 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์
เชียงใหม่ 2 นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี  
เชียงใหม่ 3 นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์  
เชียงใหม่ 4 นายวิทยา ทรงคำ นายโสภณ โกชุม
เชียงใหม่ 5 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์
เชียงใหม่ 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายยงยุทธ สุวภาพ
เชียงใหม่ 7 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
เชียงใหม่ 8 นายนพคุณ รัฐผไท  
เชียงใหม่ 9 นายสุรพล เกียรติไชยากร นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
เชียงใหม่ 10 นายศรีเรศ โกฎคำลือ นายนรพล ตันติมนตรี
ตรัง 1 นายเจริญ ศรนารายณ์ นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
ตรัง 2 นายชัยพร ชูเสน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ตรัง 3 นายรัตนศักดิ์ นันตสินธุ์ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
ตรัง 4 นายประโวทย์ ศรีจันทร์ทอง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ตราด 1 พล.ท.ปรีชา  วรรณรัตน์ นายธีระ สลักเพชร
ตาก 1 นายสมมาตร   มีศิลป์ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
ตาก 2 นายวราทิต  ไชยนันท์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ตาก 3 นายกฤษณะ  พุ่มสนธิ์ นายธนิตพล ไชยนันทน์
นครนายก 1 นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
นครปฐม 1 นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ พ.ต.อ.วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นครปฐม 2 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ
นครปฐม 3 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร น.ส.อุสา เปี่ยมคล้า
นครปฐม 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์ นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
นครปฐม 5 นายสุขชาต สะสมทรัพย์ นายมารุต บุญมี
นครพนม 1 นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ นายณรงค์ฤทธิ์ โคจำนงค์
นครพนม 2 นางมนพร เจริญศรี นายฤทธิ์ จัตวัฒนกุล
นครพนม 3 นายไพจิต ศรีวรขาน นายสมัย จันทร์ชนะ
นครพนม 4 นายชูกัน   กุลวงษา นายปราจิตร   ตรีศรี
นครราชสีมา 1 นายสมโภชน์ ประสาทไทย นายการุณ ชุมรักษ์
นครราชสีมา 2 นายสุธรรม พรสันเทียะ น.ส.จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์
นครราชสีมา 3 นางลินดา เชิดชัย นายจำนงค์ กันสำโรง
นครราชสีมา 4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ นายจรัญ เสาวกุล
นครราชสีมา 5 นายโกศล ปัทมะ นายสิทธิชัย เจริญใจ
นครราชสีมา 6 นายสุชาติ ภิญโญ นายบุญเอื้อ ประถมพงษ์
นครราชสีมา 7 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายธนชาต พรรคเจริญ
นครราชสีมา 8 นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร น.ส. ธีราภรณ์ กลางพิมาย
นครราชสีมา 9 นายอภิชา เลิศพชรกมล นายประดิษฐ์ เวียงสีมา
นครราชสีมา 10 นายซ้าย ผลกระโทก นายสมใจ มันกระโทก
นครราชสีมา 11 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ นางกาญจนา บุญมีศิริพงศ์
นครราชสีมา 12 นายประทิน อภิชาติเสนีย์ นายสายันห์ สำนักโนน
นครราชสีมา 13 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ นายฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา
นครราชสีมา 14 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายรังษี จีระมะกร
นครราชสีมา 15 นายรชตะ ด่านกุล นางดารา เกตกะโกมล
นครศรีธรรมราช 1 นายนิภาภูเบศร์ ฝั่งชลจิตต์ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
นครศรีธรรมราช 2 นายสมศักดิ์ เลิศไพบูลย์ นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นครศรีธรรมราช 3 นายประกอบ แต้มสีทอง นายวิทยา แก้วภราดัย
นครศรีธรรมราช 4 นายอุดมเกียรติ ปานมี นายอภิชาต การิกาญจน์
นครศรีธรรมราช 5 นายนิติ จิตรัตน์ นายประกอบ รัตนพันธ์
นครศรีธรรมราช 6 นายภูมิพัฒน์ (โชคดี) สรณ์วิโรจน์ นายเทพไท เสนพงศ์
นครศรีธรรมราช 7 นายอดุลย์ อะหลี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นครศรีธรรมราช 8 นายวริศ ญาณแก้ว นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นครศรีธรรมราช 9 นายภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
นครสวรรค์ 1 นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
นครสวรรค์ 2 นายดิสทัต คำประกอบ นายสมควร โอบอ้อม
นครสวรรค์ 3 นายสัญชัย วงษ์สุนทร นายศตวรรษ แสนมุก
นครสวรรค์ 4 พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ นายสัญญพงษ์ จิระธนประเสริฐ
นครสวรรค์ 5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ จ.ต.วิริยะ วรรณทอง
นครสวรรค์ 6 นายเสรี มูลมณี นายสำรอง เยี่ยงยงค์
นนทบุรี 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายเฉลิมพล นิยมศิลป์
นนทบุรี 2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร นางวิภาวรรณ วรวรรณปรีชา
นนทบุรี 3 นางวไลพร อัฉริยะประสิทธิ์ นายวิทูร กรุณา
นนทบุรี 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร นายสุชาติ บรรดาศิษย์
นนทบุรี 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ นายทศพล เพ็งส้ม
นนทบุรี 6 นายฉลอง เรี่ยวแรง นายณรงค์ จันทนดิษฐ์
นราธิวาส 1 นายภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
นราธิวาส 2 นายดาโต๊ะ สุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
นราธิวาส 3 นายยูโซ๊ะ แวยูโซ๊ะ นายรำรี มามะ
นราธิวาส 4 นายเตาฟิก สะมะแอ นายเจะอามิง โตะตาหยง
น่าน 1 นางสิรินทร รามสูต นางสาวนฤมล บริคุธ
น่าน 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว นายจาตุรนต์ อินนา
น่าน 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ นายตะวัน สวนนันท์
บึงกาฬ 1    
บึงกาฬ 2    
บุรีรัมย์ 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ นายนภดล อังคสุภณ
บุรีรัมย์ 2 นายกฤช อุปจันแพงวงศ์ นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน
บุรีรัมย์ 3 นายอาทิตย์ ยุทธเสรี นายมนูญ มนูขจร
บุรีรัมย์ 4 นายสราวุฒิ แหวนมุกข์ นายนพรัตน์ ฉิมรัมย์
บุรีรัมย์ 5 พ.ต.อ.อุดร ชาญนุวงศ์ นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
บุรีรัมย์ 6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน เมทิกา คงพินิจบวร
บุรีรัมย์ 7 นายหนูแดง วรรณกางซ้าย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์
บุรีรัมย์ 8 นายขจรธน จุดโต นายสันติ โรจน์สุกิจ
บุรีรัมย์ 9 นายจำรัส เวียงสงค์ นายภูมิสิทธิ์ มาประจง
ปทุมธานี 1   นายเอกชัย นาคบุรินทร์
ปทุมธานี 2   นายยม ศรีเมือง
ปทุมธานี 3 นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว นายอานนท์ นุ่นสุข
ปทุมธานี 4 ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล
ปทุมธานี 5 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง
ปทุมธานี 6 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร นายสมัคร ผลประเสริฐ
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายอภิวัฒน์ กำบัง นายมนตรี ปาน้อยนนท์
ประจวบคีรีขันธ์ 2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ประจวบคีรีขันธ์ 3 นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง ประมวล พงษ์ถาวราเดช
ปราจีนบุรี 1 นายเอกศักดิ์ สาโท นายณรงค์ มาสแสง
ปราจีนบุรี 2 นายปริญญา สุรพันธ์ น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันทน์
ปราจีนบุรี 3 นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ นายคมกริช หงษ์วิไล
ปัตตานี 1 นายอดิลัน อาลีอิสสาเฮาะ นายอันวาร์ สาและ
ปัตตานี 2 นายศรัทธา แวอาล นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
ปัตตานี 3 นายสมมารถ เจ๊ะนา นายนิมุคตาร์ วาบา
ปัตตานี 4 นายสุดิน ภูยุทธานนท์ นายซาตา อาแวกือจิ
พระนครศรีอยุธยา 1 นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล นายสุทัศน์ อติโรจสกุล
พระนครศรีอยุธยา 2 นายพ้อง ชีวานันท์ นายสมบัติ ทัพประยูร
พระนครศรีอยุธยา 3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นายสมบูรณ์ มีนาค
พระนครศรีอยุธยา 4 นายวิทยา บุรณศิริ นายอดุลย์ ดาวเรือง
พระนครศรีอยุธยา 5 นายองอาจ วชิรพงศ์  นายอุทัย ภู่เจริญ
พะเยา 1 นางสาวอรุณี ชำนาญยา นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล
พะเยา 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายอนุชา มุสิกะ
พะเยา 3 นายไพโรจน์ ตันบรรจง นายธนสรร ธรรมสอน
พังงา 1 นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
พัทลุง 1 นายกู้ชาติ ชายเกตุ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
พัทลุง 2 นายอัถวิชย์ โรจจนานนท์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
พัทลุง 3 นายส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต นายนริศ ขำนุรักษ์
พิจิตร 1 นายสุรกิจ เหลาหชัยอรุณ นายกิติพงษ์ เกตุวงษ์
พิจิตร 2 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร นายนราพัฒน์ แก้วทอง
พิจิตร 3 นายนาวิน บุญเสรฐ  นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ
พิษณุโลก 1 นายณัฐทรัชต์ ชามพูนท นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
พิษณุโลก 2 นายนพพล เหลืองทองนารา นายพงษ์มนู บุญหนัก
พิษณุโลก 3 นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์ นายจุติ ไกรฤกษ์
พิษณุโลก 4 นายนิยม ช่างพินิจ นางสาวปานทิพย์ ศุภกิจเจริญ
พิษณุโลก 5 นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ นายนคร มาฉิม
เพชรบุรี 1 นายปรีชา สีน้ำเพชร นายอรรถพร พลบุตร
เพชรบุรี 2 นายพิชัย อุ๋ยตระกูล นายกำพล สุภาแพ่ง
เพชรบุรี 3 นายทัศน์กมล โอบอ้อม นายอภิชาต สุภาแพ่ง
เพชรบูรณ์ 1 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี  นายคฑาเพชร แก่นแก้ว
เพชรบูรณ์ 2 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์  
เพชรบูรณ์ 3 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ นายยุพราช บัวอินทร์
เพชรบูรณ์ 4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ว่าที่ ร.อ.โอภาส สุทธิเกิด
เพชรบูรณ์ 5 นายเอี่ยม ทองใจสด นายศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
เพชรบูรณ์ 6 นายจักรัตน์ พั้วช่วย นายแก้ว บัวสุวรรณ
แพร่ 1 นางปานหทัย เสรีรักษ์ นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ
แพร่ 2 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล นางศุภวัลย์ ศุภศิริ
แพร่ 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายประสงค์ ชุ่มเชย
ภูเก็ต 1 นายวิสิษฐ์ ใจอาจ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร
ภูเก็ต 2 นายสมาน เก็บทรัพย์ นายเรวัต อารีรอบ
มหาสารคาม 1 นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล นายเชวงศักดิ์ พลลาภ
มหาสารคาม 2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง
มหาสารคาม 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายประสารมิตร เอมราช
มหาสารคาม 4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ นายสุวรรณ ไชยริน
มหาสารคาม 5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท นายกริช กงเพชร
มุกดาหาร 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ น.ส.นวลอนงค์ เกษร
มุกดาหาร 2 นายบุญฐิน ประทุมลี นายธนรัตน์ จูมแพง
แม่ฮ่องสอน 1 นายปัญญา   จีนาคำ นายสมบัติ  ยะสินธุ์
ยโสธร 1 นายปิยะวัฒน พันธ์สายเชื้อ นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ
ยโสธร 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ นางสาวบุณฑรีย์ ศรีลาภ
ยโสธร 3 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข นายเศรษฐกิจ ไตรยวงค์
ยะลา 1 นายอีรฟาน สุหลง นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
ยะลา 2 นายซูการ์โน มะทา นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
ยะลา 3 นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง นายณรงค์ ดูดิง
ร้อยเอ็ด 1 นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา นายสิทธิ์เกียรติ ระดาพัฒน์
ร้อยเอ็ด 2 นายฉลาด ขามช่วง นายทินกร อ่อนประทุม
ร้อยเอ็ด 3 นายนิรมิต สุจารี นายนิติกร ขัติยนนท์
ร้อยเอ็ด 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ นายเอกประดิษฐ์ ประกอบสาย
ร้อยเอ็ด 5 นางเอมอร สินธุไพร ดร.อัจฉรา สากระจาย
ร้อยเอ็ด 6 นายกิตติ สมทรัพย์ นายสมบัติ ขันโมลี
ร้อยเอ็ด 7 นายศักดา คงเพชร ดร.ประมวล เภตรา
ร้อยเอ็ด 8 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายสืบพงษ์ พนมเขต
ระนอง 1 นายโชติ ทองแสงแก้ว นายวิรัช  ร่มเย็น
ระยอง 1 นายเพ็ชร เอกกำลังกุล นายสาธิต ปิตุเตชะ
ระยอง 2 พ.ต.อ.พนาเจือเพชร กฤษณะราช นายบัญญัติ เจตนจันทร์
ระยอง 3 นายมานพ เสถียรเขต นายธารา ปิตุเตชะ
ระยอง 4 ดร.ภิรมณ์ ศรีธาตุ นายวิชัย ล้ำสุทธิ
ราชบุรี 1 พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร นางกัลยา ศิริเนาวกุล
ราชบุรี 2 นายพงศ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสามารถ พิริยะปัญญา
ราชบุรี 3 นายสายันต์ งพาณิชย์ น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ
ราชบุรี 4 นายวสันต์ เที่ยงตรง นายยศศักดิ์ ชีววิญญู
ราชบุรี 5 นายอัมพร เพ็ญธำรงศ์รัตน์ น.ส.ณัฐณิชา ขำเจริญ
ลพบุรี 1 นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ
ลพบุรี 2 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน นายเกรียงไกร ธาราภูมิ
ลพบุรี 3 นายอำนวย คลังผา นายสุรศักดิ์ สีแสนเอก
ลพบุรี 4 นายพหล วรปัญญา นางสายชล มิตรานนท์
ลำปาง 1 นายสมโภชน์ สายเทพ นางขนิษฐา นิภาเกษม
ลำปาง 2 นายวาสิต พยัคฆบุตร นายมัธยม นิภาเกษม
ลำปาง 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ นายเชาวยุทธ์ เชาว์กิตติโสภณ
ลำปาง 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ
ลำพูน 1 นายสงวน พงษ์มณี นายสมานฉันท์ ชมภูเทพ
ลำพูน 2 นายสถาพร มณีรัตน์ นายขยัน วิพรหมชัย
เลย 1 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง
เลย 2 นางนันทนา ทิมสุวรรณ นายพินิจ สิทธิโหร
เลย 3 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข นายอดุลยเดช ติยะบุตร
เลย 4 นายวันชัย บุษบา ดร.สุวิชญ์ โยทองยศ
ศรีสะเกษ 1 นายธเนศ เครือรัตน์ นายสมเกียรติ ไตรสรณปัญญา
ศรีสะเกษ 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ นายวิชาญ นามวิชา
ศรีสะเกษ 3 นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ นายกิติศักดิ์ พ้นภัย
ศรีสะเกษ 4 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ นายณรงค์ ระฆังทอง
ศรีสะเกษ 5 นายธีระ ไตรสรณกุล นายสวัสดิ์ โพธิ์สาร
ศรีสะเกษ 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ นายธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา
ศรีสะเกษ 7 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ นายจันทร์ทา เทวา
ศรีสะเกษ 8 นายปวีณ แซ่จึง นายเกรียงศักดิ์ วิริยาพากรณ์
สกลนคร 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย  
สกลนคร 2 นายนิยม เวชกามา  
สกลนคร 3 นายนริศร ทองธิราช  
สกลนคร 4 นายพัฒนา สัพโส  
สกลนคร 5 นางอนุรักษ์ บุญศล  
สกลนคร 6 นายเสรี สาระนันท์  
สกลนคร 7 นายเกษม อุประ  
สงขลา 1 นายรณภพ วัตตะสิงห์ นายเจือ ราชสีห์
สงขลา 2 นายมนตรี แก้วแพง นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
สงขลา 3 นายจำแลง มงคลนิสภกุล นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
สงขลา 4 นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
สงขลา 5 นายสมนิตย์ ประทุมวรรณ นายประพร เอกอุรุ
สงขลา 6 นายอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ นายถาวร เสนเนียม
สงขลา 7 นายอัศวิน สุวิทย์ นายศิริโชค โสภา
สงขลา 8 นายกอลยูบี จะเรเสะ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
สตูล 1 นายมูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม น.พ.อสิ มะหะมัดยังกี
สตูล 2 นายฟารูก พีรูซอะล นายฮอชาลี ม่าเหร็ม
สมุทรปราการ 1 นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ นายจรูญ ยังประภากร
สมุทรปราการ 2 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย น.ส.สรชา วีรชาติพัฒนา
สมุทรปราการ 3 นางอนุสรา ยังตรง นายชิญโชติ แสงสัง
สมุทรปราการ 4 นายวรชัย  เหมะ นายเกรียงศักดิ์  บุญประเสริฐ
สมุทรปราการ 5 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พ.ต.ท.ปารเมศท์ มหาศิริธนโรจน์
สมุทรปราการ 6 นางนฤมล ธารดำรงค์ น.ส.ชุติวรรณ ศรีวรวัต
สมุทรปราการ 7 นายประชา ประสพดี นายสมยศ ประกอบผล
สมุทรสงคราม 1 นางสุกานดา ปานะสุทธะ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี
สมุทรสาคร 1 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ นายครรชิต ทับสุวรรณ
สมุทรสาคร 2 นายบุญชู นิลถนอม น.ต.สุธรรม ระหงส์
สมุทรสาคร 3 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายนิติรัต สุนทรวรกุล
สระแก้ว 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง นายเรือง บาดาล
สระแก้ว 2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง นายสุทธรักษา วันเพ็ญ
สระแก้ว 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พล.ท.อิสระ วัชรประทีป
สระบุรี 1 นายรังษี เสรีชัยใจมุ่ง น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
สระบุรี 2 นายอรรถพล วงษ์ประยูร นายพัทธโรจ กมลโรจศิริ
สระบุรี 3 นายอาจอง บิณศิรวานิช นายชูศักดิ์ จึงพาณิชย์
สระบุรี 4 นายองอาจ วงษ์ประยูร พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ
สิงห์บุรี 1 ดร.สุรสาล ผาสุข นายกมล สุคะสมบัติ
สุโขทัย 1   นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
สุโขทัย 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
สุโขทัย 3 นายพรชัย แสงสว่าง นายสมชาย คำเตือนใจ
สุโขทัย 4 นางสาวฐิติพร เขียวฤทธิ์ นายโด่ง แสวงลาภ
สุพรรณบุรี 1 พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์ นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร
สุพรรณบุรี 2 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ น.ส.สุมิตรา บุญญาอรุณเนตร
สุพรรณบุรี 3 นายยุทธนา ลับบัวงาม นายอนันต์ จินดาไตรรัตน์
สุพรรณบุรี 4 นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ นายบุญส่ง เพชรวงศ์
สุพรรณบุรี 5 นายสหรัฐ กุลศรี นายสุขสันต์ คงคา
สุราษฎร์ธานี 1 นายพีรพงษ์ สังข์ทอง นายธานี เทือกสุบรรณ
สุราษฎร์ธานี 2 นายชาญยุทธ นพคุณ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
สุราษฎร์ธานี 3 นายมานพ เกษมณี นางโสภา กาญจนะ
สุราษฎร์ธานี 4 พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ นายเชน เทือกสุบรรณ
สุราษฎร์ธานี 5 นายคณิต อินทปัน นายสินิตย์ เลิศไกร
สุราษฎร์ธานี 6 นายชุมสาย ศรียาภัย นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
สุรินทร์ 1 นายกลยุทธ เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายคำสิงห์ ชอบมี
สุรินทร์ 2 นางปิยะดา มุ่งเจริญพร นายคราศรี ลอยทอง
สุรินทร์ 3 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย นายชัย บรรลุสุข
สุรินทร์ 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล นายองอาจ โสรถาวร
สุรินทร์ 5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นายปกรณ์ วุฒิยา
สุรินทร์ 6 จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ นายเชาวรัตน์ หล่อกิตติวงศ์
สุรินทร์ 7 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ นางรัตนาวลี จันทร์ส่องศรี
สุรินทร์ 8 นายชูศักดิ์ แอกทอง นายณรงฤทธิ์ ชัยสุวรรณ์
หนองคาย 1 ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ
หนองคาย 2 นายสมคิด บาลไธสง  
หนองคาย 3 นางชมภู จันทาทอง นายสานิตย์ นามบุปผา
หนองบัวลำภู 1 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
หนองบัวลำภู 2 นายไชยา พรหมา นายสิทธิศักดิ์ บุญเลิศ
หนองบัวลำภู 3 นายวิชัย สามิตร น.ส. จันทร์จิรา ภักดี
อ่างทอง 1 นายเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย  
อ่างทอง 2 พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์ นายสมชาย  ตะลุ่มมุข
อำนาจเจริญ 1 นางสมหญิง  บัวบุตร นายไพศาล  จันทวารา
อำนาจเจริญ 2 นายชัยศรี   กีฬา นายอภิวัฒน์   เงินหมื่น
อุดรธานี 1 นายเดชา คงคา นางสาวณสุภา กัสนุกาซ์
อุดรธานี 2 นายสุภาพ โต๋วสัจจา นายนวมงคล คูสกุล
อุดรธานี 3 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ นายดิเรก หลักคำ
อุดรธานี 4 นายขจิตร ชัยนิคม นายไชยยศ จิรเมธากร
อุดรธานี 5 นายทองดี มนิสสาร นายทรงกิตติ สุวรรณทอง
อุดรธานี 6 นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ นายชัยรัตน์ โสดา
อุดรธานี 7 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น นายบัญชา หาผลดี
อุดรธานี 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม นายโชคสมาน ลีลาวงษ์
อุดรธานี 9 นางเทียบจุฑา ขาวขำ นายพงษ์ศาสตร์ กิจนุกร
อุตรดิตถ์ 1 นายกนก ลิ้มตระกูล นายเฉลียว ลาบรรเทา
อุตรดิตถ์ 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ นายสมภาร พานิชตระกูลทอง
อุตรดิตถ์ 3 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ (กล้วย)
อุทัยธานี 1 นายเดชา คงคา นายกุลเดช   พัวพัฒนกุล
อุทัยธานี 2 นายสุภาพ โต๋วสัจจา นายวิทยา   จันทร์สม
อุบลราชธานี 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ นายวิทวัส พันธ์นิกูล
อุบลราชธานี 2 นายสมบัติ รัตโน ดร.ศุภชัย ศรีหล้า
อุบลราชธานี 3 นายณรงค์ชัย วีระกุล นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
อุบลราชธานี 4 นายสุพล ฟองงาม นายเพิ่มศักดิ์ สุภโกศล
อุบลราชธานี 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร นายอุทัย ปลาทอง
อุบลราชธานี 6 นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ นายวีระ รูปคม
อุบลราชธานี 7 นายชูวิทย์ พักษ์พรพัลลภ นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์
อุบลราชธานี 8 นายบุญยังมั่น โสภาสาย น.ส. บุณย์ธิดา สมชัย
อุบลราชธานี 9 นายปัญญา จินตะเวช นายเรืองศรี ตรีราช
อุบลราชธานี 10 นายสมคิด เชื้อคง นายศักดา ไชยเสริฐ
อุบลราชธานี 11   นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

(ข้อมูล 24 พ.ค.54)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ เบื้องต้นมีใครบ้าง (1208) ตรวจสอบรายชื่อสถานที่ไปเลือกตั้ง ออนไลน์‏ (1582) จับตาการเลือกตั้ง 54 (1444)
สถานที่และจำนวน การเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ละจังหวัด (1849) เขต / จังหวัด การแข่งขันที่น่าสนใจ โคราช นครราชสีมา (1859) เขต / จังหวัด การเลือกตั้ง การแข่งขันน่าสนใจ บุรีรัมย์ (3028)
เขต / จังหวัด การเลือกตั้ง การแข่งขันน่าสนใจ สุพรรณบุรี (3210) รายละเอียดเขตเลือกตั้ง 54 ทั้งประเทศ ใน ศึกเลือกตั้ง 54 (5512)